Nasjonalt lånekort

Nasjonalt lånekort kan brukes i alle landets bibliotek. Kortet er gratis og utstedes av de fleste norske bibliotek. Nasjonalt lånekort kan også brukes i bibliotekenes tjenester på nett. Innlogging med Nasjonalt lånekort gir for eksempel mulighet til å få oversikt over egne lån og til å legge inn reservasjoner.

Her finnes en oversikt over bibliotek som utsteder kortet. Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiviseres der. Norske bibliotek har forskjellige låneregler. Den som skal bli låner på et bibliotek, må derfor bli forelagt lokale låneregler og akseptere disse.

For å få utstedt Nasjonal lånekort må følgende opplysninger registreres: lånernummer, navn, fødselsnummer/D-nummer/DUF-nummer, adresseopplysninger, telefonnummer, ev. e-postadresse og hjemmebibliotek (dvs. det biblioteket du bruker mest). Fødselsnummer er nødvendig for entydig identifikasjon av personer, men utveksles i kryptert form slik at fødselsnumrene ikke kan rekonstrueres og misbrukes. Adresseopplysningene blir ikke solgt eller gitt videre til andre instanser. Det lagres ikke opplysninger om utlån, reserveringer eller svartelistinger.

Opplysningene samles i et felles Nasjonalt lånerregister som utveksler data mellom bibliotekene. Utvekslingen gjøres i kryptert form og bare mellom betrodde parter der forholdet reguleres av en databehandleravtale. De som får tildelt Nasjonalt lånekort, skal få utdelt en brosjyre (html) som tilfredsstiller personopplysningslovens krav til informasjon. Det skal innhentes samtykke fra studenter til overføring av opplysninger til Nasjonalt lånerregister.

Hvis du ikke ønsker et lånekort som kan benyttes i flere bibliotek, kan du reservere deg mot at adresseopplysningene dine blir lagret i det sentrale lånerregisteret. Gi beskjed i skranken i biblioteket, og du vil få et lånekort som bare kan brukes lokalt i biblioteket.

Lånerne kan logge inn på en webtjeneste for å se alle data som er lagret om dem i Nasjonalt lånerregister. Lånerne må ta kontakt med ett av bibliotekene de er tilknyttet for å få rettet feilaktige opplysninger om seg selv.

Biblioteksystemleverandørene i Norge står bak Nasjonalt lånekort.

Nasjonalt lånekort – for bibliotek.